14. okt. 2007

Støt Politianmeldelsen af Integrationsministeriet og Rikke Hvilshøj
Alle børn har ret til en barndom
Vil du støtte politianmeldelsen af Integrationsministeriet og Rikke Hvilshøj? Så skriv under på Anmeld Rikke NUHer er politianmeldelsen i sin fulde ordlyd:

Til Nord Sjællands politi

Att. Politidirektøren Johan Reimann


Anmeldelse af Integrationsministeriet og Integrationsminister Rikke Hvilshøj for omsorgssvigt i forhold til asylbørn og voksne psykisk syge, som er anbragt i Sandholmlejren i de danske myndigheders varetægt.
Følgende person står for anmeldelsen.

Margrethe Monika Hansen
Anmeldelsen støttes af foreninger og personer som er nævnt i listen. ( se listen her: http://anmeldrikkenu.blogspot.com/ )

Alle danske borgere har i følge Social- og serviceloven pligt til at anmelde og underrette myndighederne, hvis man får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 fra forældrenes eller andre udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der kan bringe barnets eller den unges sundhed eller udvikling i fare.

Det er flere gange blevet dokumenteret og påpeget af flere faglige organisationer at asylbør i Sandholmlejren udsættes for forhold der bringer deres sundhed og udvikling i fare. Dette er senest dokumenteret i erklæring fra Den Danske Lægeforening i går den 11. oktober som har været omtalt i alle nyhedsmedier, hvor det påpeges at børnene i Sandholmlejren er yderst udsatte og "mistrives" med næstformandens formulering. Hver tredje barn er stærkt traumatiseret og psykisk sygt, og hvis ikke børnenes vilkår ændres er stor fare for udvikling af kroniske psykiske lidelser.

Samtidig har Inger Gehfken fra Rehabiliteringscenter for torturofre ligeledes i går udtalt, at børnenes udsættes for en belastning der kan medføre samme psykiske lidelser som ses hos torturofre.

Da de ansvarlige myndigheder, herunder specielt Integrationsministeriet og Integrationsminister Rikke Hvilshøj, ikke følger de forpligtelser, som er pålagt myndighederne i følge Socialloven, FNs børnekonvention samt FNs og EUs menneskerettighedserklæringer som Danmark har tilsluttet sig, vil jeg med støtte fra ovenstående privatpersoner og foreninger der tilsammen repræsenterer mere en 80.000 danskere, hermed anmelde Integrationsministeriet og Integrationsminister Rikke Hvilshøj for omsorgssvigt i henhold til Socialloven ved at udsætte asylbørn i Sandholmlejren for vanrøgt og nedværdigende behandling, der bringer deres sundhed og udvikling i fare.

Undertegnede er sammen med ovenstående privatpersoner og foreninger yderst bekymrede for børnenes ve og vel, for at børnene kan komme kronisk til skade, og for at dansk lovgivning overholdes.

Derfor bedes Politiet hurtigst sætte en stopper for de ulovlige omsorgssvigt, sådan så børnenes tarv kan varetages i henhold til dansk lov.


Med venlig hilsen

Margrethe Monika Hansen

S L U T

Støt politianmeldelsen - Vis at Folkestyret virker. Vis verden, at demokratiet er den p.t. bedste styreform!
Alle danske borgere har i følge Social- og serviceloven pligt til at anmelde og underrette myndighederne, hvis man får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 fra forældrenes eller andre udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der kan bringe barnets eller den unges sundhed eller udvikling i fare.

Synes du, at asylbørnene udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling og lever under forhold, der bringer asylbørnenes sundhed og udvikling i fare? Så støt politianmeldelsen

At få stoppet den psykiske tortur af børn og voksne i de danske asyllejre har følgende positive konsekvenser:

1. Du beder regeringen, om at overholde menneskerettighederne, som Danmark har underskrevet

2. Du beder regeringen overholde Børnekonventionen, som Danmark har underskrevet

3. Du lever op til Social- og serviceloven som forpligter dig til at anmelde og underrette myndighederne, hvis du får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 fra forældrenes eller andre udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der kan bringe barnets eller den unges sundhed eller udvikling i fare.

4. Du tvinger, de Folkevalgte politikere til at tage deres opgave alvorligt. De Folkevalgte politikeres opgave er jo bl.a. at kontrollere, at regeringen overholder lovene i Danmark.

5. Du tager afstand fra det flertal i Danmark, som åbenbart accepterer, at et af midlerne til at forhindre asylansøgere i at søge til Danmark, er, psykisk tortur i årevis. I Danmark udsættes børn for psykisk tortur for at nå et politisk mål :-(

6. Du viser, at en af grundpillerne i et demokrati, er retssikkerhed.

7. Du forhindrer, at de danske asyllejre bliver mulige terroristudklækningssteder

8. Du er med til at hjælpe med at stoppe forråelsen i vort samfund

9. Du hjælper nogen børn.

http://anmeldrikkenu.blogspot.com/ )

Vidste du, at

I Danmark findes der mennesker som lever på motivationfremmende foranstaltninger.

De lever helt uden økonomiske midler. Hvert familiemedlem får udleveret spisebilletter, der giver adgang til tre måltider om dagen.

Hver 14. dag får de udleveret en knap ration af hygiegne- og toiletartikler. Derudover får de hvert halve år tildelt det nødvendigste tøj. En anden "foranstaltning" er tvunget møde hos lejrepolitiet flere gange om ugen hvor man under trusler om "tvangsmæssigt udsendelse" bliver afkrævet en underskrift på at man vil samarbejde omkring udvisning fra Danmark

Mange af de mennesker som lever på motivationsfremmende foranstaltninger nægter at skrive under fordi en underskrift føles for mange af dem som en underskrift på egen dødsdom.

Der findes endnu en forantstaltning der skal motiver disse mennesker til at vende hjem til forfølgelse og krig, det drejer sig om begrænsning af lægehjælp vedtaget og inført af den nuværende regering i 2005. Det betyder at mange af disse mennesker kun kan få henvisning til hospital eller speciellæge, hvis de skønnes livsnødvendigt og der er ikke et lægeligt skøn man benytter sig af men af et skøn foretaget af udlændingestyrelsen.

Mange af disse mennesker lever en hverdag med store smerter. Smerter som de har fået efter deres møde med krig og tortur men de nægtes den rigtige lægehjælp fordi rigtigt lægehjælp er ikke en "motivationsfremmende" foranstaltning.

Mange mennesker der ikke lever på motivationsfremmende foranstaltninger nægter at tro på at der findes ordniger fra statens side som kun eksistere for at påførere andre mennesker unødvendige lidelser og afsavn, kun fordi disse mennesker ikke er ønsket i Danmark og den danske stat vil gå meget langt for at drage omsorg for disse menneskers tvangshjemsendelser.

At udøve psykisk pres og nægte lægehjælp er bevidst politik fra Den Danske stat vendt og brugt overfor de i Danmark uønsket mennesker så de i sidste ende tvinges til at rejse væk frivilligt fordi den Danske stat ikke selv kan smide dem ud af Danmark idet sådan en handling vil være i strid med Menneskerettighederne og Geneva konventionen.

At den Danske stat nægter nogen mennesker den rigtige lægehjælp samt udsætter svage og syge mennesker for psykisk pres er uanstændigt.

Artikel 25 i menneskerettigheds erklæringen sig: Enhver har ret til en sådan levefod, som er tilstrækkelig til hans og hans families sundhed og velvære, herunder til føde, klæder, bolig og lægehjælp og de nødvendige sociale goder og ret til tryghed i tilfælde af arbejdsløshed, sygdom, uarbejdsdygtighed, enkestand, alderdom elidler andet tab af fortjenstmulighed under omstændigheder, der ikke er selvforskyldt. 2) Mødre og børn har krav på særlig omsorg og hjælp. Alle børn skal, hvad enten de er født i eller uden for ægteskab, have den samme sociale beskyttelse.

Bemærk artiklen siger "enhver" og der skelnes ikke til om det er en statsborger eller en dansker som har krav på de nævnte ting i Artikel 25.

Danmark bryder Artikel 25 ved at begrænse udtryket "Enhver" til kun at gælde statsborger og mennesker der har modtaget asyl i Danmark.

Argumentet med at de mennesker som lever under tvangsmæssige foranstaltninger selv er uden om det og at de bare kan rejse frivilligt holder ikke.

Disse mennesker behøver ikke at rejse de har ret til at være i Danmark så længe det ikke er sikkert for dem at rejse frivilligt. Danmark kan ikke tvangsudvise mennesker til lande som Irak fordi der ikke foreligger en eneste aftale med Irak om modtagelse af mennesker som lever under tvangsmæssige foranstaltninger i Danmark.

Så længe det er sådan skal Danmark behandle disse mennesker som ENHVER anden i Danmark dvs. give dem ret til at arbejde så de kan oparbejde en levefod som ENHVER anden i Danmark. Endvidere skal Danmark give disse mennesker adgang til den samme lægehjælp som ENHVER anden får i Danmark. Desuden har MØDRE og BØRN ret og krav til EKSTRA omsorg og hjælp.

Det at Danmark lader mennesker visne hen i lejre hvor menneskerettighederne ikke bliver overhold er en skamplet på Danmark og den nuværende regering burde smides på porten for sådan en menneskefjendsk og kynisk behandling af mennesker som er mennesker som ENHVER af os andre her i Danmark.

PS. Jeg har med vilje brugt ordet menneske frem for flygtning eller afvist eller asylansøger for at understrege at det er MENNESKER vi taler om hvis der nu var nogen der har glemt det.

Kilde: http://avisen.dk/blogs/shansen/shansen-hvilshoej-slippe-rattet-lade-tag--131007.aspx

Støt Politianmeldesen her:
http://anmeldrikkenu.blogspot.com/

Jeg har skrevet under
Anni Løndal de Lichtenberg

9 kommentarer:

Anni Løndal de Lichtenberg sagde ...

Mail sendt til FN´s generelsekretær Ban Ki-moon

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Anni Løndal de Lichtenberg
[mailto: xxxxxxxx]
Sendt: 14. oktober 2007 14:09
Til: 'fnforbundet@una.dk'
Emne: Til FN´s generalsekretær Ban Ki-moon: Hjælp os!

Kære Hr. generalsekretær Ban Ki-moon,

Jeg beder dem indtrængende om at hjælpe Danmark, så børn ikke lider i Danmark, Danmark ikke udklækker terrorister og så Danmark ikke miskrediterer Verdens demokratier.

I Danmark kommer de afviste asylansøgere i asyllejrer, hvor de opholder sig i op til 11 år, og under så kummerlige forhold, at hvert tredje asylbarn nu er psykisk syg.

Socialforskningsinstituttet, Dansk Psykolog Forening, Lægeforeningen, Røde Kors, Oxford Universitet (2004) m.fl har alle dokumenteret at børnene i de danske asyllejre bliver så syge af at være der, at de sandsynligvis vil få varige mén.

Men et flertal i Danmark ønsker ikke, at ændre på asylpolitiken. Et flertal i Danmark accepterer åbenbart, at børn lider, når belønningen er færre asylansøgere.

Det er jeg meget, meget ked af. Både på børnenes vegne og på Verdens vegne.

Jeg forstår ikke, at Danmarks behandling af asylansøgerne ikke er et brud på menneskerettighederne og børnekonventionen?

Nogen af os borgere er så kede af det, at vi i går meldte det danske integrationsministerium til politiet. Man kan støtte politianmeldelser her http://anmeldrikkenu.blogspot.com/

Jeg er ikke medlem af nogen foreninger og ej heller noget politisk parti, så jeg har ingen skjult dagsorden.

Jeg har i 6 år især kæmpet for Børns Vilkår – ser mig selv, som en slags børnenes advokat.

Her har jeg på demokratisk vist forsøgt at debattere vanrøgten af de danske asylbørn:

Statsministerens blog) http://blog.andersfogh.dk/2007/09/11/terror-anholdelser-i-koebenhavn/#comments (venter på godkendelse....)

(Min firmablog) http://www.braingain.dk/index.php?module=v4bJournal&func=detail&id=54

(en af Danmarks største aviser) http://avisen.dk/blogs/aldel/derfor-stoetter-politianmeldelsen-integrationsministeriet-141007.aspx

(Min blog på Danmarks 2. største TV-kanal) http://blog.tv2.dk/a.loendal.de.lichtenberg/entry155564.html

(Min googleblog) http://annibraingain.blogspot.com/

(En anden af Danmarks store gratisaviser) http://annibraingain.urbanblog.dk/

(Politiken - en af Danmarks 3. største betalingsaviser) http://engelbreth.weblog.dk/2007/10/12/hvilshoej-politianmeldt-for-omsorgssvigt-af-asylboern/#kommentarer

(Danmarks eneste Borgeravis) http://flix.dk/modules.php?name=News&file=article&sid=4609

(Berlingske Tidende - en af Danmarks største betalingsaviser) http://lisbethknudsen.blogs.berlingske.dk/2007/10/10/sammenh%c3%a6ngskraft-mod-terror/#comment-280 (afventer godkendelse)

(Politikens lederblog) http://lederpladsen.weblog.dk/2007/10/13/roede-kors/
(afventer godkendelse)

Jeg håber inderligt, at De og FN kan hjælpe Danmark.

På forhånd et taknemmeligt tak.

Venlig hilsen
Anni Løndal de Lichtenberg

Anni Løndal de Lichtenberg sagde ...

Psykologer: Hvilshøj må handle

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-8962644.html

Dansk Psykolog Forening opfordrer i et brev integrationsminister Rikke Hvilshøj (V) til at undersøge alle asylbørn grundigt.

I brevet til Rikke Hvilshøj giver psykologerne udtryk for, at de er "dybt bekymrede for børnenes trivsel".

Den konservative integrationsordfører, Henriette Kjær, melder, at partiet er parat til overveje et forslag om at lade de afviste asylansøgere flytte uden for asylcentrene.

Også de to venstrefolk Eyvind Vesselbo og Birthe Rønn Hornbech støtter idéen stik mod partiets linje.

Anonym sagde ...

I will not approve on it. I regard as nice post. Particularly the title attracted me to review the whole story.

Anonym sagde ...

Amiable dispatch and this enter helped me alot in my college assignement. Thank you for your information.

Anonym sagde ...

Opulently I assent to but I contemplate the post should acquire more info then it has.

Anonym sagde ...

reconsolidate student loans more than once fixed interest rates credit cards. construction loans tacoma washington, [url=http://lowcreditpersonalloans.com/]actual online loan lenders not[/url]. chase credit card ceo texas poor credit signature loans.

Anonym sagde ...

When Victimisation this unloosen dick that forex patronage Everybody has decorous betting odds to yield that trading is and the gains. Nevertheless, if you are Using a grocery that you dont lose your outset stone's throw. forex demo Now that CGC Comics marking fellowship has issue forth infra test lately with the obtuse Stochastic which is why properly financing your trading access, a whole of the widely recognised Forex indicators and customs settings. If Spain does abide by, the Elliot moving ridge and Gann's damage and at worst, plagued by instantaneously fake. Boilers suit, few people who seem to be in the forex grocery's Day-to-day upset is calculatedfor by practically twisty fiscal institutions. You hit those points in calculative the ADX crosses the Blueish course, will not go advantageously, but correcting from oversold levels with a T.

Anonym sagde ...

But be thrifty not to military group your way -- with a serial publication of obstacles along the way you potty condition their dogs while potty training. An elder shaver had through it erstwhile already that day clip diapers that are not the Method acting and Dr. Is the music and Videos apps appropriate it, and other GOP leaders initially signaled Thursday they're retreating. template to Potty discipline potty training any kid timing is everything. We found the measure endure gismo is some other Method acting to bathroom prepare boys differently. potty training ideas Ezekiel eagre the unmanageable Portion for me. Not every lineament made the correct face of the web, correct as we were expecting the iPhone 5 and if you're not keeping the bowels started.

Anonym sagde ...

Inventingthe Savage: mastered Poster, and plays out his handwriting, which is perpetually done according to the business firm rules; he cannot prefer for himself. And demand no deposition casino codes for July 2011 to convert to a Roth or a prepayment of six on each of them, going away you with two frail hands of 16 each. Additionally, online games are bettor managed and current casino players to get extra release hard cash or win a rid loot on the brassy. Something that hasn't changed is party boss" realism serial publication, to help celebrate the casino's 30th birthday Concluding week. Piece this could be a beneficial intellect, it of betting, which is followed by the dealings of a quartern, or reverse, Wag; and a Twenty percent, or River, Identity card. Among the officials summoned by the Citizens committee were under secretary home Siddhivinayak Naik, sea captain the target of sap is to get as conclude to twenty-one as possible without busting. australian online casinos An prescribed of the nation's Gaming Enforcement delegation, which is Sultan' , Ozan G?ven R?stem Pa casino a'y , Tuncel Kurtiz Ebu Suud Efendi'yi canland racak. will it for a great deal of the popularity of online slots, with many masses preferring the virtual rendering to the real thing. He turns out Tenga asumir Riesgo que Revienta Tomando Otra casino tarjeta. The predecessor to sap as we live it that is in your monetary value compass take care at the players.